Kontakty
Adresa:

Číslo účtu:
IČ DPH:

Telefón / Fax:
VRBA & PARTNERS s.r.o.,
Advokátska kancelária
Sliezska 9
831 03 Bratislava
Slovenská Republika

2627070060/1100
SK 2021937665

+421 2 4445 5386, +421 2 4445 5389

Kontaktujte nás emailom kliknutím sem

VRBA & PARTNERS s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34691/B, prostredníctvom ktorej vykonávajú advokáciu:
JUDr. Branko Vrba, advokát zapísaný v registri SAK s číslom 1353,
JUDr. Pavol Urbanič, advokát zapísaný v registri SAK s číslom 4332,
JUDr. Vladimíra Klučková, advokátka zapísaná v registri SAK s číslom 4474
všetci traja členovia Slovenskej advokátskej komory (SAK).

VRBA & PARTNERS s.r.o. má uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie v poisťovni: Wüstenrot poisťovňa, a.s. s celkovým limitom poistného plnenia na spoločnosť:
4.500.000,- EUR a s limitom poistného plnenia na každého spoločníka:
1.500.000,-EUR s územnou platnosťou poistenia vo všetkých členských štátoch EÚ.

VRBA & PARTNERS s.r.o. je členom Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk), ktorej sídlo je na adrese Kolárska 4, 813 42 Bratislava, kde je možné získať informácie o poskytovanej službe alebo podať sťažnosť na poskytovanú službu.
Poskytovanie právnych služieb sa riadi zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a odmeňovanie za právne poradenstvo sa riadi Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z.